Ondernemers Vereniging Schermer

De Vereniging

 

Historie

De Ondernemersvereniging Schermer is opgericht in 1993 en vindt zijn oorsprong in de Ondernemersvereniging Schermerhorn, welke in 1991 werd opgericht. De eerste oprichters van de vereniging waren de heren A. Kramer, J.B. de Vries en T.W.J. Stoop.

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van ondernemingen gevestigd in de Schermer in het algemeen en van de aangesloten ondernemingen in het bijzonder.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van evenementen (bedrijven contactdagen, bedrijfsbezoeken)
  • het houden van vergaderingen
  • het organiseren van lezingen
  • het verstrekken of doen verstrekken van voorlichting aan alle leden
  • alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

 

Ontspanning:
De vereniging heeft ook zeker tot doel om de band tussen de Schermers Ondernemers te verstevigen.
Naarmate men elkaar meer 'ziet' , ook tijdens informele contactmomenten, zal dat de onderlinge samenwerking verbeteren. Daartoe organiseert het bestuur eenmaal per kwartaal ergens in de Schermer een informele bijeenkomst/borrel voor diegenen die even gezellig met elkaar willen bijpraten. Deze borrels zijn altijd op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur.

Bedrijfsexcursies:
Ondernemers ervaren ook de gezamenlijke uitstapjes en contactmomenten als stimulerend. Twee maal per jaar wordt een excursie georganiseerd naar interessante bedrijven ergens in Nederland. Vaak duurt zo'n excursie een hele dag en wordt afgesloten met een bezoek aan een restaurant. Door regelmatig met elkaar in contact te komen, ontstaat een nuttig netwerk waarbinnen kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Belangenbehartiging:
De OVS behartigt de belangen van de Schermer Ondernemers daar waar het gaat om ontwikkelingen in de gemeente. Er vindt regelmatig overleg met de Gemeenteraad en Kamer van Koophandel plaats om mogelijke knelpunten vroegtijdig te signaleren en mee te denken over oplossingen. Ook wanneer individuele ondernemers raad en advies nodig hebben, ondersteund de OVS haar leden eventueel bij de contacten met overheidsinstellingen.


Voor wie?

Leden van de vereniging kunnen zijn, in de gemeente Schermer woonachtige natuurlijke- en gevestigde rechtspersonen of niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die een onderneming drijven en van wie een bijdrage aan het bevorderen van de onderlinge band en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen naar het oordeel van de leden voor de vereniging van wezenlijke betekenis wordt geacht.